Issue 254

Armenia: EU project inspires kids to care about clean environment

11-10-2016

cleen-11-10The EU-funded Civil Society Local Energy Efficiency Network (CLEEN), in collaboration with the Noyemberian Fine Arts School Armenian National YWCA, has developed an interactive lesson on ‘Energy Efficiency and Renewable Energy’ for the children.

CLEEN project experts prepared the special knowledge-sharing lesson for school children and their teachers on energy efficiency and energy saving , and asked the participants to express their ideas in painting. Fine art teachers were happy that their students learned not only drawing techniques but also about environment friendly technologies.

CLEEN (Civil society Local Energy Efficient Network) is a 3-year EU-funded project that aims to build a partnership of civil society organisations (CSOs), as well as to strengthen CSOs’ capacities in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine. The project focuses on energy efficiency and cost savings, and increased accountability of local and national authorities on this issue.  (EU Neighbours East Info)

Read more

Press release

 

EU helps Armenia to develop strategy on migration and border management

10-10-2016

border23The European Union, the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), and the UNDP have signed a cooperation agreement for a new project to “Support to Migration and Border Management in Armenia” (MIBMA). The project, funded by the European Union, aims to enhance the approximation of migration and border management in Armenia to European standards.

The project will increase security, facilitate trade and support the possible visa liberalization dialogue between the European Union and Armenia. The Programme consists of two key components: border management and migration.

The project will result in a new migration strategy for  Armenia, which  will correspond to European standards, and it will regulate issues on integration, reintegration, labour migration, provision of political asylum, as well as refugees accepted by the country.(EU Neighbours East Info)

Read more

Press release

 

Armenia: EU supports criminal justice reforms through education

06-10-2016

pcf-ermenia-6-10Twnety-two trainers of the Armenian Justice Academy have been awarded certificates for passing ‘training-of-trainers’ courses on criminal justice. The courses provided the trainers with a profound knowledge of international and national standards relating to the right to life, prohibition of torture and deprivation of liberty. They were part of the EU-Council of Europe joint Programmatic Cooperation Framework and the project for ‘Supporting the criminal justice reform and combating ill-treatment and impunity in Armenia’.

The course covered general criminal investigative methodology, investigations of alleged torture and ill-treatment, cases involving the right to life, investigations involving vulnerable victim/witnesses and suspects, as well as pretrial detention.

Participants were equipped with tools and techniques essential for the delivery of high quality trainings on human rights issues, which will help them contribute to the fight against impunity and to strengthen the rule of law in their country.

The EU-Council of Europe Programmatic Co-operation Framework aims to provide extensive and substantial expertise on strengthening the capacity of institutions in the six Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) to implement domestic reforms. It also aims to bring the countries closer to Council of Europe and European Union standards in the fields of human rights, democracy and the rule of law, and improve the lives of citizens. The EU’s contribution to the PCF is EUR 30 million. (EU Neighbours East Info)

Read more

Press release

 

Armenian and Georgian journalists learn to report on forest issues

03-10-2016

fleg-3-10The EU-funded forestry programme FLEG II organised a regional training and media tour for Armenian and Georgian journalists in Armenia between 19 and 23 September, aimed at supporting the development of their professional skills to provide accurate, reliable, and lively articles on environmental issues, with an emphasis and understanding of forestry aspects.

The press tour included lectures and open discussion on the activities of the programme, on legal and institutional issues of the forestry sector in Armenia and Georgia, assessment of forest use policy, accountability of governmental bodies, forest monitoring, sources of information on the forest sector, illegal logging, main threats to the forests, and analysis of different case studies.

Journalists also visited forests and forest adjacent communities located on the border between Armenia and Georgia to meet with local administrations, forest enterprises, NGOs and local inhabitants. The journalists were enthusiastic to discover remote forests and a number of new facts, which help them to provide accurate information and improve their coverage.

The EUR 9 million ENPI Forest Law Enforcement and Governance (FLEG II) programme covers seven countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia, and Ukraine, which are collectively home to more than 20% of the world’s forests. The programme deepens reforms in forestry policy, and legal and administrative matters in the sector while carrying out pilot projects, and addressing forest fire and climate issues. (EU Neighbourhood Info)

Read more

Press release

Armenian NGOs focus on solar energy cooperatives

03-10-2016

cleen3-10The EU-funded Civil Society Local Energy Efficiency Network CLEEN led an energy efficiency workshop for a group of NGOs operating in the energy field on 26-28 September in Ashtarak city, Armenia. CLEEN experts introduced  “The feasibilty vision of energetic cooperatives in Armenia” for the Tapan Eco Club and Ayrudzy NGO to help them create cooperatives for the use of solar energy as an alternative source of energy.

CLEEN network activities aim to promote energy efficiency initiatives, and also to establish a platform where regional NGOs can share their knowledge and experience with each other.

CLEEN (Civil society Local Energy Efficient Network) is a 3-year EU-funded project that aims to build a partnership of civil society organisations (CSOs), as well as to strengthen CSOs’ capacities in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine. The project focuses on energy efficiency and cost savings , and increased accountability of local and national authorities on this issue. WECF coordinates this project, and provide technical expertise. (EU Neighbourhood Info)

Read more

Press release

Posted in English

Թողարկում 254

Հայաստան։ ԵՄ նախագիծը ոգեշնչում է երեխաներին՝ պահպանել շրջակա միջավայրը

11.10.2016

cleen-11-10ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող Էներգաարդյունավետության հարցերով տեղական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ցանցը (CLEEN) Երեւանի արվեստի պետական ակադեմիային կից Նոյեմբերյանի արվեստի դպրոցի հետ համագործակցությամբ երեխաների համար մշակել է էներգաարդյունավետության եւ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների մասին ինտերակտիվ դասընթաց։

CLEEN նախագծի փորձագետները էներգաարդյունավետության եւ էներգամատակարարման վերաբերյալ հատուկ դասընթաց են պատրաստել դպրոցականների եւ ուսուցիչների համար եւ մասնակիցներին խնդրել են իրենց գեղանկարչական աշխատանքներում պատկերել դրա մասին իրենց գաղափարները։ Նկարչության ուսուցիչներին ուրախացրել էր այն փաստը, որ իրենց աշակերտները ոչ միայն նկարչական հմտություններ են ստացել, այլ նաեւ շատ նոր բան են սովորել ոչ վնասակար բնապահպանական տեխնոլոգիաների մասին։ (ԵՀԳԳ տեղեկատվական կենտրոն)

Մանրամասներ

Մամուլի հաղորդագրություն

 

Եվրամիությունն աջակցում է Հայաստանի քրեական արդարադատության ոլորտի բարեփախումներին

06.10.2016

pcf-ermenia-6-10Հայաստանի արդարադատության ակադեմիայի 22 դասավանդողներ ստացել են քրեական դատավարության հարցերով վերապատրաստման կուրսեր անցնելու մասին հավաստագրեր։ Դասընթացի միջոցով նրանք հնարավորություն են ստացել հարստացնել իրենց գիտելիքները, ծանոթանալ կյանքի իրավունքի, խոշտանգումների արգելման եւ ազատազրկման վերաբերյալ միջազգային եւ ազգային հիմնարար փաստաթղթերին եւ ստանդարտներին։

Վերապատրաստումների շրջանակում մանրամասն քննարկվել են հայաստանյան եւ միջազգային փորձագետների կողմից մշակված 4 նոր դասընթացները, որոնք առաջիկայում ներառվելու են Ակադեմիայի ուսուցման ծրագրերում: Դրանք են՝ «Քրեական գործի քննության ընդհանուր մեթոդաբանությունը», «Խոշտանգման եւ վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ հայտարարությունների քննությունը եւ կյանքի իրավունքին առնչվող գործերը», «Խոցելի տուժողների/վկաների եւ կասկածյալների մասնակցությամբ գործերի քննությունը», «Մինչդատական կալանքը եւ քրեական գործի քննության հարակից խնդիրները»:

Դասընթացն անցկացվել է «Աջակցություն Հայաստանում քրեական արդարադատության համակարգի բարեփոխումներին եւ պայքար վատ վերաբերմունքի ու անպատժելիության դեմ» ծրագրի կողմից, որը ֆինանսավորվում է ԵՄ եւ Եվրոպայի խորհրդի Արեւելյան գործընկերության 2015-2017 թվականների ծրագրային համագործակցության շրջանակներում։ (ԵՀԳԳ տեղեկատվական կենտրոն)

Մանրամասներ

Մամուլի հաղորդագրություն

 

Հայաստանցի եւ վրաստանցի լրագրողները սովորում են լուսաբանել անտառի թեման

03.10.2016

fleg-3-102016 թվականի սեպտեմբերի 19-ին եւ 23-ին Հայաստանի եւ Վրաստանի լրագրողների համար ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող Անտառային օրենսդրության կիրարկման եւ կառավարման  FLEG II ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է տարածաշրջանային դասընթաց եւ մեդիա տուր, որի նպատակը մասնակիցների՝ բնապահպանական, հատկապես անտառին վերաբերող թեմաներով հիմնավոր, հավասարակշռված եւ հետաքրքիր հոդվածներ գրելու մասնագիտական գիտելիքների եւ հմտությունների զարգացումն էր։

Ծրագիրը ներառում էր FLEG II ծրագրի գործունեության վերաբերյալ դասախոսություններ, Հայաստանի եւ Վրաստանի անտառային սեկտորին վերաբերող իրավական եւ համակարգային խնդիրների, անտառային մոնիտորինգի, ոլորտի մասին տեղեկատվության աղբյուրների, անօրինական անտառահատումների, անտառներին սպառնացող հիմնական վտանգների, ինչպես նաեւ առօրյայում հանդիպող տարբեր իրավիճակների բաց քննարկումներ։

Լրագրողներն այցելել են Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմանակից համայնքներ եւ անտառներ, հանդիպել տեղական ինքնակառավարման մարմինների, անտառային տնտեսությունների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների եւ տեղի բնակչության ներկայացուցիչների հետ։ Լրագրողները՝ գտնվելով հեռավոր անտառային վայրերում, բազմաթիվ նոր իրողությունների են ծանոթացել, որը նրանց կարող է օգտակար լինել թեման առավել որակյալ եւ հավասարակշռված լուսաբանելու համար։

Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող 9 մլն եվրո բյուջե ունեցող Անտառային օրենսդրության կիրարկման և կառավարման բարելավման ծրագիր 2-ը (ENPI FLEG II) նպատակ ունի աջակցելու մասնակից 7 երկրներում՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա և Ռուսաստանի Դաշնություն, բարելավել անտառների կառավարումը՝ իրենց անտառային քաղաքականության, օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքների արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև պիլոտային մակարդակով անտառների կայուն կառավարման մոդելների իրականացման միջոցով։ (ԵՀԳԳ տեղեկատվական կենտրոն)

Մանրամասներ 

Մամուլի հաղորդագրություն

 

Հայաստանյան ՔՀԿ-ների ուշադրության կենտրոնում արեւային էներգիայի ստացմամբ զբաղվող կոոպերատիվներն են

03.10.2016

cleen3-10

Եվրամիության CLEEN՝ էներգաարդյունավետության հարցերով տեղական ՔՀԿ-ների կոալիցիայի ստեղծում ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 26-28-ին Հայաստանի Աշտարակ քաղաքում տեղի է ունեցել էներգաարդյունավետության թեմային նվիրված դասընթաց։ CLEEN –ի փորձագետները «Այրուձի» հեծյալ ակումբի եւ «Տապան» էկո-ակումբի ներկայացուցիչներին ներկայացրել են «Հայաստանի էներգետիկ կոոպերատիվների հնարավորությունների տեխնիկական հիմնավորումներ» հայեցակարգը, որի նպատակը որպես այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր արեւային էներգիայի օգտագործման կոոպերատիվների ստեղծման գործում  քաղաքացիական հասարակությանն աջակցելն է։

CLEEN-ի ցանցի գործունեությունն ուղղված է էներգաարդյունավետության ոլորտի նախաձեռնությունների խթանմանը, միաժամանակ մարզային ՔՀԿ-ների համար ծառայելով որպես փորձի եւ գիտելիքների փոխանակման հարթակ։ (ԵՀԳԳ տեղեկատվական կենտրոն)

 Մանրամասներ՝

Մամուլի հաղորդագրություն

Posted in Հայերեն

Issue 253

csf-logoCivil Society Forum hosts human rights conference in Moldova

21-09-2016

Around 50 experts and civil society community representatives from Armenia, Georgia, Azerbaijan, Ukraine, Belarus and Moldova were brought together this week for a human rights conference hosted by the Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) and its Moldovan National Platform. Experts were joined by major international NGOs, EU institutions and the Council of Europe for the conference, which took place on 19-20 September in the Moldovan capital Chisinau to discuss human rights challenges in Eastern Partnership countries and international mechanisms for the defence of human rights.

Participants took part in practical workshops on best practices in campaigning about human rights, networking and fundraising, and learned about European Court of Human Rights activities with EaP countries. They also discussed the current situation and heard about methods of monitoring human rights and protection in conflict zones. A second workshop highlighted ways of preventing human rights abuses through special educational programmes and ensuring media freedom and access to information.

The Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) is a unique multi-layered regional civil society platform aimed at promoting European integration, facilitating reforms and democratic transformations in the six Eastern Partnership countries – Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. Launched in 2009 at the Prague Summit of the Eastern Partnership, the EaP CSF serves as a civil society and people-to-people dimension of this initiative aiming to bring European integration closer to citizens of the Eastern Neighbourhood.  (EU Neighbourhood Info)

Read more

Press release

Eastern Partnership Civil Society Forum website

 

logo_en_smallMogherini calls for Global Compact to meet challenge of migration

20/09/2016

mogeriniThe world needs a new Global Compact to guarantee safe, regular and orderly migration flows, High Representative Federica Mogherini told the UN Migration Summit in New York.

“We live in a world of seven billion people, with dramatic demographic imbalances, where inequalities are growing, where climate change is reshaping the land and the borders of human civilisations,” Mogherini said. “So it is up to us to build a new system for human mobility; human mobility has always existed in human history. But today the challenge is at a different scale. We need to build a system for human mobility. A system where people can move safely, legally, voluntarily, in the full respect of their human rights and in a sustainable way.”

Mogherini spoke at a UN Summit on refugees and migrants, stressing that “the European Union is finally turning words into action”. She also presented the European External Investment Plan in a separate event at the EU Delegation in New York, and addressed the link between security and development in a panel discussion hosted by the Clinton Global Initiative.

Her remarks came as the EU seeks solutions to the greatest flow of refugees since the Second World War. Yet Mogherini pointed out that the issue is a global one, with more refugees and migrants moving within Africa and within Asia than those coming towards Europe.

Mogherini underlined the work the EU is already doing to deal with the challenges of migration: since 2015, European vessels working within Operation Sophia have saved more than 400,000 people in the Mediterranean. In Turkey, in Lebanon, and Jordan, the EU is helping over half a million Syrian children go back to school.

She rejected the idea suggested by some observers that migration is a fight between the North and the South, between richer countries and developing ones.

“We do not believe in this. We, in the European Union, believe in partnerships. We believe we are together in this and that only together we can give real answers. There is no clash between the North and the South. In fact there is massive room for win-win solutions.”

“And win-win solutions cannot be imposed by one side on the other. They can only be agreed together. This is why we need a Global Compact. And in this field, our European Union is testing new tools and a whole new approach, finally. This is the core idea behind our new Partnership Frameworks of Migration Compacts as we have called them. From security to infrastructures, our priorities are set together with each of our partners, be them countries of origin or transit.”

She pointed to the newly-announced European External Investment Plan, which aims to bring more private investments into fragile areas of the EU’s neighbourhood and Africa. It aims to mobilise up to €44 billion euros to bring private investments in Africa and in the Mediterranean. And she pledged that the EU experience would be fed into a new Global Compact, which should draw on the knowledge of UN agencies, as well as the private sector, civil society, diaspora communities and migrants’ organisations.

“The new Compact has to respect the centrality of the 1951 Geneva Refugee Convention and its 1967 Protocol. It has to champion the new development paradigm enshrined in the Agenda 2030. It must be a Compact for partnership and for shared responsibility globally. You can count on us, on the European Union to continue to work together for the success of this process, and to finally move towards a global governance of human mobility,” Mogherini concluded. (EU Neighbourhood Info)

european-commission-flagEU announces new package of development programmes for the Eastern Partnership

20-09-2016

BrusselArmenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine will benefit from five new EU regional actions to support youth, small and medium-sized enterprises, maritime safety and border management in the Eastern Partnership. The actions will focus on four priority areas, including good governance, market opportunities, mobility and interconnections.

“Boosting economic development is one of the main priorities of the Eastern Partnership,”said Commissioner for European Neighbourhood Policy Johannes Hahn, announcing the package. “This new funding will strengthen the resilience of our partners and will support the necessary structural reforms in order to tap into new sources of growth, generating employment. This together with our continued support to social inclusion will bring tangible results to citizens’ lives.”

The five new regional cooperation projects will cover these priority areas:

 • TheEU4Youth project will develop youth  leadership and entrepreneurship through a variety of actions including capacity building, fellowships, support to policy dialogue as well as delivering grants to organisations active in these areas.
 • The programmeIntegrating SMEs from the EaP countries into domestic and global value chains will help small and medium-size enterprises access new markets and boost economic development.
 • Maritime safety, security and maritime environmental protection in the Black and Caspian Sea Regionswill support partner countries to implement relevant international legislation and improve their performance to protect maritime environment and maritime transport safety.
 • Introduction of an Automated Intelligent Video-Control System at Road Border Crossing Point Novaya Huta – Novi Yarylovychi at the Belarus-Ukraine Frontieraims to reduce the time needed to carry out customs and border guard controls, and enhance countries’ capacity to prevent and fight cross-border crimes.
 • TheENI East Global Allocation 2016 will support project cycle management, including the preparation, monitoring and follow-up of programmes, as well as activities in the field of information and communication.

The total EUR 37.3 million investment reflects the priorities agreed upon with the Neighbourhood East partner countries at the 2015 Riga Summit, as well as the provisions of the reviewed European Neighbourhood Policy (ENP). Through the ENP, the EU works with its southern and eastern neighbours to achieve the closest possible political association and the greatest possible degree of economic integration. This goal builds on common interests and on values — democracy, the rule of law, respect for human rights, and social cohesion. The ENP is a key part of the European Union’s foreign policy. (EU Neighbourhood Info)

Read more

Press release

 

european-commission-flagPrivate sector in Belarus to benefit from increased EU support

20-09-2016

belor_electionsThe European Union has doubled its assistance package for private sector development in Belarus. Increased support will be given for migration and asylum management, and independent higher education facilities, a press release from the European Commission said.

The new funding will cover four areas:

 • To strengthen private sector development, assistance will aim to raise the competitiveness of regional enterprise and innovations. The programme will support the strengthening of local business advisory services and as a result increase the know-how of small and medium-sized enterprises. It will also provide additional support to access to finance for micro, small and medium-sized enterprises and social enterprises.
 • Assistance will be given to the Belarusian government to address the increasing numbers of migrants. Support will contribute to the development and implementation of a migration management strategy in line with international migrants’ rights and standards, including the construction or renovation of temporary migrant accommodation.
 • Additional assistance will enable Belarus to strengthen institutions by supporting the implementation of structural and institutional reforms in key areas. The capacity of Belarusian public governmental institutions, state and semi-state enterprises for giving policy advice will be increased under the programme.
 • The EU will also provide support to the European Humanities University based in Vilnius to support democratic developments in Belarus by providing independent higher education for young Belarusians.

The Belarusian assistance package has doubled from EUR 14.5 million in 2015 to EUR 29 million in 2016. The current funding comes through the European Neighbourhood Instrument (ENI), the main financial and cooperation instrument through which the funding is given to the European Neighbourhood Policy (ENP) countries, including Belarus. (EU Neighbourhood Info)

Read more 

Press release

Posted in English

Թողարկում 253

CSF logo

Քաղաքացիական հասարակության ֆորումը մարդու իրավունքներին նվիրված կոնֆերանս էր կազմակերպել Մոլդովայում

21.09.2016

Ավելի քան 50 փորձագետներ եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Հայաստանից, Վրաստանից, Ադրբեջանից, Ուկրաինայից, Բելառուսից եւ Մոլդովայից մասնակցում էին Արեւելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի եւ դրա Մոլդովայի ազգային պլատֆորմի նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 19-20-ին Քիշնեւում կազմակերպված մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով կոնֆերանսին։

Մասնակիցների համար կազմակերպվել էին աշխատաժողովներ, որտեղ ներկայացվում էր մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված նախաձեռնությունների լավագույն փորձը, միջազգային համագործակցությանը եւ ֆոնդերի հայթայթմանը նվիրված քննարկումներ, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի՝ Արեւելյան գործընկերության երկրներին առնչվող գործերի ներկայացումներ։

Կոնֆերանսի ընթացքում քննարկվեցին նաեւ հակամարտության գոտիներում ներկայումս տիրող իրավիճակին եւ մարդու իրավունքների մոնիտորինգի մեթոդներին ու պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։

Առանձին աշխատաժողով էր նվիրված կրթական հատուկ ծրագրերի, մամուլի ազատության եւ տեղեկատվության հասանելիության խթանման միջոցով մարդու իրավունքների խախտումների կանխարգելմանը։ (ԵՀԳԳ տեղեկատվական կենտրոն)

Մանրամասներ

Մամուլի հաղորդագրություն

 

logo_en_smallՄոգերինին կոչ է անում ստորագրել Գլոբալ համաձայնագիր միգրացիայի պրոբլեմի լուծման համար

 22.09.2016

mogeriniԱշխարհին նոր Գլոբալ համաձայնագիր է անհրաժեշտ, որով կերաշխավորվի միգրացիոն հոսքերի անվտանգությունը, կանոնավորությունը եւ համակարգվածությունը,- Նյու Յորքում տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի Միգրացիայի գագաթնաժողովի ժամանակ նշել է Եվրամիության գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին, մասնավորապես ընդգծելով. «Եվրամիությունը վերջիվերջո իր խոսքն իրական գործի է վերածում»։

ԵՄ Գերագույն հանձնակատարն իր տեսակետը հիմնավորել է այն իրողությամբ, որ ԵՄ-ն դեռեւս Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներից ի վեր մշտապես բախվում է միգրացիոն մեծ հոսքերը համակարգելու խնդրին։ Մոգերինին նշել է, որ դա համաշխարհային նշանակության խնդիր է, եթե նկատի ունենանք այն, որ Աֆրիկայի եւ Ասիայի սահմաններին նույնպես առկա են միգրացիոն հսկայածավալ հոսքեր, որոնք նույնիսկ գերազանցում են դեպի Եվրոպա ձգվող միգրացիայի մասշտաբները։

Մոգերինին տեղեկացրել է Եվրամիության կատարած աշխատանքի մասին, մասնավորապես, սկսած 2015-ից, եվրոպական նավերը Միջերկրածովյան ավազանում ավելի քան 400 հազար մարդու կյանք են փրկել։ Թուրքիայում, Լիբանանում եւ Հորդանանում Եվրամիությունն ավելի քան կես միլիոն սիրիացի երեխաների օգնում է շարունակել դպրոցական ուսումը։

Մոգերինին մերժել է դիտարկումներն այն մասին, որ միգրացիան պայքար է Հյուսիսի եւ Հարավի միջեւ, առավել հարուստ եւ նոր զարգացող երկրների միջեւ։ «Մենք դրան չենք հավատում։ Եվրամիությունը հավատում է գործընկերության գաղափարին։ Մենք հավատում ենք, որ դա համընդհանուր խնդիր է, որը հնարավոր է լուծել միայն միասնական ջանքերով։ Այստեղ Հյուսիսի ու Հարավի հակամարտություն չկա։ Իրականում կա հսկայական ներուժ եւ խնդրի լուծման հնարավորություններ, որից կշահեն բոլոր կողմերը»։

«Հենց սրա համար էլ մեզ անհրաժեշտ է կնքել Գլոբալ համաձայնագիր։ Այս ասպարեզում ԵՄ-ն այժմ փորձարկում է խնդրի լուծման նոր գործիքներ եւ միանգամայն նոր մոտեցում»,- ասել է Ֆեդերիկա Մոգերինին։ (ԵՀԳԳ տեղեկատվական կենտրոն)

Մանրամասներ

Մամուլի հաղորդագրություն

  

european-commission-flagԲելառուսում մասնավոր հատվածը լրացուցիչ հնարավորություններ կստանա ԵՄ աջակցության ընդլայնման շնորհիվ

20.09.2016

belor_electionsԵվրամիությունը կրկնապատկել է Բելառուսի մասնավոր հատվածի զարգացմանը տրամադրվող աջակցությունը, որն ուղղվելու է միգրացիային եւ փախստականներին առնչվող հարցերի կարգավորմանը, ինչպես նաեւ անկախ բուհական համակարգի զարգացմանը,- ասված է Եվրահանձնաժողովի մամուլի հաղորդագրության մեջ։

Ֆինանսավորումը բաշխվելու է հետեւյալ չորս ոլորտների միջեւ.

 • Մասնավոր սեկտորի զարգացում– աջակցությունը նպատակ ունի բարձրացնել մարզային ձեռնարկությունների մրցունակությունը եւ ներդրումների ծավալը։ Ծրագրով նախատեսվում է տեղական ընկերությունների կողմից խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում, որի արդյունքում մեծանալու է տեղական փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների ներուժը։ Լրացուցիչ ֆինանսավորում կտրամադրվի նաեւ շատ փոքր եւ միջին, ինչպես նաեւ սոցիալական ձեռնարկություններին։
 • Բելառուսի կառավարությանը աջակցություն կտրամադրվի միգրանտների թվի մեծացման հետ կապված հարցերի լուծման համար։ Կմշակվի եւ կիրականացվի միգրացիայի կառավարման ռազմավարություն՝ միգրանտների իրավունքների միջազգային չափանիշներին համապատասխան, այդ թվում կֆինանսավորվեն միգրանտների ժամանակավոր կացարանների համար ենթակառուցվածքների կառուցման ու վերականգնման նախագծերը։
 • Բելառուսը լրացուցիչ աջակցություն կստանա նաեւ կարեւորագույն ոլորտներում համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու միջոցով ինստիտուցիոնալ ներուժի ամրապնդման համար։ Կյանքի կկոչվեն պետական կառավարման մարմինների, պետական եւ մասամբ պետական հաստատությունների ներուժի հզորացմանը նպաստող խորհրդատվական  ծրագրեր։
 • ԵՄ-ն աջակցություն կտրամադրի նաեւ Վիլնյուսում տեղակայված Եվրոպական հումանիտար համալսարանին՝ Բելառուսում ժողովրդավարության զարգացմանը, Բելառուսի երիտասարդության համար Եվրոպայի անկախ բուհերում ուսումը հասանելի դարձնելուն ուղղված ծրագրերի համար։

Բելառուսին տրամադրվող աջակցությունը 2015թ. 14.5 մլն եվրոյից 2016թ.-ին դարձվել է 29 մլն եվրո։ Ներկայումս ֆինանսավորումը կատարվում է Եվրոպական հարեւանության գործիքի միջոցով, որը Եվրոպական հարեւանության քաղաքականության ծրագրի շրջանակներում օգնություն է տրամադրում ԵՀՔ երկրներին, այդ թվում նաեւ Բելառուսին։ (ԵՀԳԳ տեղեկատվական կենտրոն)

Մանրամասներ

Մամուլի հաղորդագրություն

 

Posted in Հայերեն

Issue 252

csf_armenia_logo-eng

The Position of the EaP CSF Armenian National Platform

on the September 9 and 12 statements of non-governmental organizations regarding the developments around the new Electoral Code

EaP CSF Armenian National Platform, which unites more than 220 organizations, expresses its support to the September 9, 2016 and September 12, 2016 statements (see attached, in Armenian and English)of a group of non-governmental organizations devoted to the developments around the RA new Electoral Code. Meanwhile, we express our concern on the distorted presentation of the civil society’s positions on the Electoral Code.

We would once again like to underline that our representatives have not signed or initialed any joint document with government and/or non-government parties. Neither has a trilateral consensus been reached during the 4+4+4 conditional format discussions, which ended several months ago. Finding important the discussions with the authorities around the Electoral Code, we propose clarifying the framework of that process, the powers and status of the participants as well as the conditions of public awareness with a goal to increase the efficiency of the discussions.

 

csf_armenia_logo-eng

EaP CSF Armenian National Platform 

STATEMENT

on Russian Border Guards’ Unlawful Actions against RA Citizen

September 16, 2016

On August 30, 2016 in Moscow Sheremetyevo airport the border guards of Russian Federation arrested Stepan Grigoryan, an active and experienced representative of Armenian civil society, former deputy of the RA Supreme Council and former adviser to RA Minister of foreign affairs, Chairman of the board at Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation.  After 10 hours of detention, during which his passport was seized, he was deported to Armenia from Russia. In addition, the border guards justified such attitude towards him by the fact that he was denied entry to the territory of Russian Federation until 2030 under articles 26 and 27 of Russian Federal Law on “The Procedure for entering the Russian Federation”, in particular under point 9 of Article 26 “on deportation of the foreign citizens, that participate in the activities of undesirable international organizations on the territory of Russia”. Later, however, it appeared that according to the Russian Federal Migration Service website, Stepan Grigoryan has the right to enter the territory of Russian Federation without any restriction.

We consider that the Russian authorities’ groundless and unlawful actions which restrict the right to free movement of the citizen of the Republic of Armenia have political grounds, as Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation, whose head Stepan Grigoryan is, actively cooperates with European non-governmental organizations and does not conceal the fact that they see the future of the Armenian people in the family of European countries based on democratic values. It is also noteworthy that visa-free regime is set between Armenia and Russia. For that reason it gave rise to doubt in Armenia that Russia has a “sanction list” of undesirable Armenian citizens. Finally, Stepan Grigoryan does not perform any activity in the Russian Federation and his objective to enter that country for several hours was merely of personal nature (a visit to the deceased father’s grave). Imposing sanction on Stepan Grigoryan for the latter’s activity in Armenia and third countries, the Russian authorities, in fact, intervened into the internal affairs of Armenia and those countries, where Stepan Grigoryan performs legitimate activities.

It is not the first time recently that Armenian civil society representatives are targeted by Russian state or non-state actors. Not long ago a similar incident happened when an unknown website, serving well-know interests, disseminated a list of alleged American agents, which contained the photos and data of a number of active representatives of Armenian civil society.

Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum condemns the unlawful action committed by the Russian state body against Stepan Grigoryan.

Knowing that RA Ministry of Foreign Affairs has sent an inquiry to the Russian Embassy in Armenia on Stepan Grigoryan’s case, we call on the diplomatic service of Armenia to demonstrate adherence to principles and consistency in the protection of the violated rights of the RA citizen.

We also call on the Russian Embassy in Armenia, suggesting to provide clarifications on the following questions:

 1. What does Stepan Grigoryan, who does not perform any activity in the Russian Federation, have to do with the list of international non-governmental organizations, whose activity has been recognized as undesirable on the territory of Russia (http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted)? Are the representatives of any organization cooperating with the organizations of that list subjected to the effect of articles 26 and/or 27 of Russian Federal Law all over the world?
 2. Does the action taken against the representatives of any organization that cooperates with the ones included in that list refer to the use of Russia’s airports as transit stops by the latter?
 1. On what principles and criteria are the “undesirable international organizations on the territory of Russia” defined?

We also state that in case of absence of full-fledged and comprehensive response to these questions, as well as in case of repetition of such actions against any representative of Armenian civil society, we will have to call on all our partner organizations operating in the EaP and EU countries to refrain from visiting Russian Federation or using the territory of that country as transit zone.

 

armenia EU 111Grassroots organisations in Georgia and Armenia meet to develop energy efficiency

15-09-2016

kutaisiA regional grassroots network of organisations will meet to discuss energy efficiency and climate change, under the EU-funded Civil society Local Energy Efficiency Network (CLEEN) project, in partnership with the Women in Europe for a Common Future (WECF) network. Two meetings are being organised with the aim of increasing citizen participation in decentralised energy production, to establish cooperation between local grassroots organisations and to give citizens a stronger voice in policy making.

A meeting on energy efficiency takes place on 19-21 September in Bakuriani, Georgia and a workshop on energy cooperatives will take place on 26-28 September in the Armenian city of Ashtarak. Anna Samwel, head of WECF branch office Georgia, said: “We see grassroots organisations grow strong, self-confident and more professional with the CLEEN programme, working with the local governance and making a real difference in their communities.“

CLEEN (Civil society Local Energy Efficient Network) is a 3-year EU-funded project that aims to build a partnership of civil society organisations (CSOs), as well as to strengthen CSOs’ capacities in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine. The project focuses on energy efficiency and cost savings, and increased accountability of local and national authorities on this issue. WECF coordinates this project, and provide technical expertise. (EU Neighbourhood Info)

Read more

Press release

  armenia EU 111

Improving lives for farmers: EU steps up support for rural development in Armenia

13-09-2016

enpard_rural_developmentThe European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development (ENPARD) has stepped up its support for farmers and rural areas in Armenia, the EU Delegation in Yerevan announced yesterday. A press release said the programme had already improved the lives of nearly 800 farmers directly, with an indirect impact on a further 3,200 through the creation of 55 agricultural cooperatives in Armenia.

The cooperatives have been provided with the latest equipment and technology, and their staff trained in the production of high quality products. With the support of ENPARD, these cooperatives are producing buckwheat, European type high-value cheeses, non-traditional vegetables such as broccoli, and dried fruits and herbs. All ENPARD products will be available in local stores already in November 2016, including fourteen unique brands.

The press release said the EU had recently released a further EUR 7 million in funding through ENPARD, out of a total 25 million euros in support of agriculture and rural development over three years. EU support through ENPARD contributes to achieving key the Eastern Partnership objective of reducing economic and social disparities, with high unemployment and poor livelihoods a particular problem in rural areas of Armenia. (EU Neighbourhood Info)

Read more

Press release

Posted in English

Թողարկում 252

CSF_Armenia_logo_ARMԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի դիրքորոշումը 

ՀՀ նոր Ընտրական օրենսգրքի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ հասարակական կազմակերպությունների՝ սեպտեմբերի 9-ի եւ 12-ի հայտարարությունների մասին

16 սեպտեմբերի, 2016

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմը, որը միավորում է 220-ից ավելի կառույցներ,  իր աջակցությունն է հայտնում մի խումբ հասարակական կազմակերպությունների՝ ս.թ. սեպտեմբերի 9-ի եւ սեպտեմբերի 12-ի հայտարարություններին (տե՛ս կից ֆայլերը, հայերեն եւ անգլերեն), որոնք նվիրված են ՀՀ նոր Ընտրական օրենսգրքի (ԸՕ) շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին: Միեւնույն ժամանակ, մեր մտահոգությունն ենք հայտնում ԸՕ-ի վերաբերյալ քաղաքացիական հասարակության դիրքորոշումները խեղաթյուրված կերպով ներկայացնելու կապակցությամբ:

Եվս մեկ անգամ ցանկանում ենք շեշտել, որ մեր ներկայացուցիչների կողմից իշխանական եւ/կամ ոչ իշխանական կուսակցությունների հետ որեւէ համատեղ փաստաթուղթ չի ստորագրվել կամ նախաստորագրվել, ինչպես նաեւ 4+4+4 պայմանական ձեւաչափով մի քանի ամիս առաջ ավարտված բանակցությունների ընթացքում եռակողմ կոնսենսուս չի ձեւավորվել: Կարեւորելով իշխանությունների հետ Ընտրական օրենսգրքի, ինչպես նաեւ ցանկացած այլ հարցի շուրջ քննարկումները, վերջիններիս արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, առաջարկում ենք հստակեցնել այդ գործընթացի շրջանակները, մասնակիցների լիազորությունները ու կարգավիճակը, ինչպես նաեւ հանրությանը իրազեկելու պայմանները։

 

CSF_Armenia_logo_ARMԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ քաղաքացու հանդեպ ՌԴ սահմանապահների կողմից իրականացված հակաիրավական գործողությունների վերաբերյալ

16 սեպտեմբերի, 2016թ.

Լուսանկարը՝ http://ankakh.com կայքի

Լուսանկարը՝ http://ankakh.com կայքի

Սույն թվականի օգոստոսի 30-ին Մոսկվայի Շերեմետեւո օդանավակայանում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահների կողմից ձերբակալվել է Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ակտիվ եւ փորձառու ներկայացուցիչ, ՀՀ Գերագույն Խորհրդի նախկին պատգամավոր եւ ՀՀ արտգործնախարարի նախկին խորհրդական, Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը: 10 ժամ մեկուսացված պահելուց հետո, որի ընթացքում նրանից խլվել էր իր անձնագիրը, նրան վտարել են Ռուսաստանից Հայաստան: Ընդ որում, նրա հանդեպ նման վերաբերմունքը սահմանապահները հիմնավորվել են այն հանգամանքով, որ իրեն արգելված է մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք՝ մինչեւ 2030թ. «Ռուսաստանի Դաշնության տարածք մուտք գործելու կարգի վերաբերյալ» ՌԴ դաշնային օրենքի 26 եւ 27 հոդվածների հիման վրա: Մասնավորապես  26 հոդվածի 9-րդ կետի հիման վրա՝ «Այն օտարերկրյա քաղաքացիների վտարման մասին, որոնք մասնակցում են Ռուսաստանի տարածքում անցանկալի միջազգային կազմակերպությունների գործունեությանը»: Ավելի ուշ, սակայն, պարզվեց, որ համաձայն Ռուսաստանի դաշնային միգրացիոն ծառայության կայքի՝ Ստեփան Գրիգորյանը իրավունք ունի առանց որեւէ սահմանափակման մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք:

Մենք համարում ենք, որ Ռուսաստանի իշխանությունների անհիմն եւ հակաիրավական գործողությունները, որոնք սահմանափակում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազատ տեղաշարժի իրավունքը, քաղաքական դրդապատճառներ ունեն, քանի որ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնը, որի ղեկավարն է Ստեփան Գրիգորյանը, ակտիվորեն համագործակցում է եվրոպական ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ եւ չի թաքցնում, որ հայ ժողովրդի ապագան տեսնում է ժողովրդավարական արժեքների վրա հենվող եվրոպական երկրների ընտանիքում: Պետք է նաեւ նշել, որ Հայաստանի եւ ՌԴ-ի միջեւ գործում է առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմ: Այդ իսկ պատճառով Հայաստանում կասկած է առաջացել, որ ՌԴ-ն ունի ՀՀ անցանկալի քաղաքացիների «սանկցիոն ցուցակ»: Վերջապես, Ստեփան Գրիգորյանը որեւէ գործունեություն չի ծավալում Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ այդ երկիր մի քանի ժամով մտնելու իր նպատակը զուտ անձնական բնույթ ուներ (այցելություն հանգուցյալ հոր շիրիմին): Պատժամիջոց կիրառելով Ստեփան Գրիգորյանի հանդեպ, վերջինի՝ Հայաստանում եւ երրորդ երկրներում գործունեության համար, ՌԴ իշխանությունները փաստորեն միջամտել են Հայաստանի եւ այն երկրների ներքին գործերի մեջ, որտեղ Ստեփան Գրիգորյանը օրինական գործունեությամբ է զբաղված:

Վերջին ժամանակներում սա առաջին դեպքը չէ, երբ ռուսաստանյան պետական կամ ոչ պետական դերակատարների կողմից թիրախավորվում են հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները: Վերջերս նման դեպք տեղի ունեցավ, երբ անհայտ, բայց հայտնի շահեր սպասարկող մի կայք տարածեց Հայաստանում գործող իբր ամերիկյան գործակալներ հանդիսացող անձանց մի ցուցակ, որում տեղ էին գտել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության մի շարք ակտիվ ներկայացուցիչների լուսանկարները եւ նրանց տվյալները:

Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը դատապարտում է Ռուսաստանի պետական մարմնի կողմից Ստեփան Գրիգորյանի հանդեպ իրականացված հակաիրավական գործողությունը:

Իմանալով այն մասին, որ ՀՀ ԱԳՆ-ն Ստեփան Գրիգորյանի գործի վերաբերյալ հարցում է կատարել Հայաստանում ՌԴ դեսպանատուն, կոչ ենք անում Հայաստանի դիվանագիտական ծառայութանը՝ ցուցաբերել սկզբունքայնություն եւ հետեւողականություն ՀՀ քաղաքացու խախտված իրավունքների պաշտպանության հարցում:

Մենք նաեւ դիմում ենք Հայաստանում ՌԴ դեսպանատանը՝ առաջարկելով պարզաբանում տալ հետեւյալ հարցերին.

 1. Ի՞նչ կապ ունի Ստեփան Գրիգորյանը, որը որեւէ գործունեություն չի ծավալում Ռուսաստանի Դաշնությունում, միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ցանկի հետ, որոնց գործունեությունը անցանկալի է ճանաչվել Ռուսաստանի տարածքում (http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted): Արդյո՞ք այդ ցանկում ներառված կազմակերպությունների հետ համագործակցող ցանկացած կազմակերպության ներկայացուցիչ ամբողջ աշխարհում ենթակա է ՌԴ դաշնային օրենքի 26 եւ/կամ 27 հոդվածների ազդեցությանը:
 2. Արդյո՞ք այդ ցանկում ներառված կազմակերպությունների հետ համագործակցող ցանկացած կազմակերպության ներկայացուցիչների հանդեպ գործողությունը վերաբերում է նաեւ վերջիններիս՝ ՌԴ օդանավակայանները որպես տարանցման կայաններ օգտագործմանը:
 3. Ի՞նչ սկզբունքներով եւ չափորոշիչներով են որոշվում «Ռուսաստանի տարածքում անցանկալի միջազգային կազմակերպությունները»:

Մենք նաեւ արձանագրում ենք, որ մեր այս հարցադրումների լիարժեք եւ սպառիչ պատասխանը չստանալու, ինչպես նաեւ ՀՀ քաղաքացիական հասարակության որեւէ ներկայացուցչի հանդեպ նման գործողության կրկնվելու դեպքում մենք ստիպված ենք լինելու դիմել ԱլԳ եւ ԵՄ տարածքում գործող մեր բոլոր գործընկեր կազմակերպություններին՝ կոչ անելով ձեռնպահ մնալ Ռուսաստանի Դաշնություն այցելելուց կամ այդ երկրի տարածքը որպես տարանցիկ գոտի օգտագործելուց:

EU-Armenia flagԵՄ-ն ակտիվացնում է աջակցությունը Հայաստանում գյուղական շրջանների զարգացմանը

13.09.2016

enpard_rural_developmentԵվրոպական հարեւանության՝ գյուղատնտեսության ոլորտի եւ գյուղական շրջանների զարգացման ծրագիրն (ENPARD) ակտիվացնում է իր աջակցությունը Հայաստանի ֆերմերներին եւ գյուղական շրջաններին,- նշվել է ԵՄ հայաստանյան պատվիրակությունում։ Մամուլի հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ծրագրի շնորհիվ արդեն իսկ հաջողվել է անմիջականորեն բարելավել մոտավորապես 800 ֆեմերային տնտեսությունների վիճակը, եւս 3200 ֆերմաների աշխատանք էլ լավացել է՝ շնորհիվ 55 ագրարային կոոպերատիվների ստեղծման։

Կոոպերատիվներին տրամադրվել են նորագույն սարքավորումներ եւ տեխնոլոգիաներ, իսկ դրանց անդամակցող  ֆերմերների համար կազմակերպվել են բարձրորակ արտադրանք թողարկելուն նվիրված դասընթացներ։ Շնորհիվ ENPARD-ի աջակցության՝ այդ կոոպերատիվներն այժմ արտադրում են եվրոպական թանկարժեք պանիրներ, աճեցնում են հնդկաձավար, բանջարեղենի՝տարածաշրջանի համար ոչ ավանդական տեսակներ, օրինակ՝ բրոկոլի, զբաղվում են չրերի ու չոր կանաչեղենի պատրաստմամբ։ Ծրագրի շրջանակներում արտադրվող 14 բացառիկ  ապրանքատեսակներն արդեն նոյեմբերից կհայտնվեն տեղական խանութներում։

Մամուլի հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ENPARD ծրագրին ԵՄ-ի վերջերս հատկացրած 7 մլն եվրո ֆինանսավորումը գյուղատնտեսության եւ գյուղական շրջանների զարգացմանը հատկացվելիք երեք տարվա համար նախատեսված 25 միլիոն եվրոյի հերթական բաժնի փոխանցումն է։ ԵՄ աջակցությունը  ENPARD ծրագրին՝ թույլ կտա Արեւելյան գործընկերության երկրներում կրճատել քաղաքային եւ գյուղական համայնքների տնտեսական եւ սոցիալական վիճակի տարբերությունները։ Մեծ ուշադրություն է դարձվում Հայաստանի գյուղական շրջաններում գործազրկության եւ ցածր կենսամակարդակի խնդիրների լուծման վրա։ (ԵՀԳԳ տեղեկատվական կենտրոն)

Մանրամասներ՝

Մամուլի հաղորդագրություն

Posted in Հայերեն

Issue 251

ENPI Info logo_nEU and Eastern Partners: updated info packs for key policy information

05-09-2016

Looking for background information about EU cooperation with the Eastern Partnership in key policy areas? The EU Neighbours East project has updated thematic info packs covering three priority areas, civil society, trade & support to SMEs, and education & training. The info packs contain policy background, examples of actions on the ground, and links to stories, photo galleries, websites and documents.

eapCivil Society: at the heart of the Eastern Partnership – The EU and its partners have set stronger civil society participation as a priority for successful reform in the Eastern Partnership countries. Find out how cooperation works – at regional and country level – the funding that is available, and its impact on the ground. (Download the PDF)

EU4Business: trade, business and support to SMEs – What is a Deep and Comprehensive Trade Agreement and what does it mean in practice? Why are SMEs so important to the economic transition? And what is the EU doing to encourage investment in the Eastern Partnership? Background, policy, projects, funding opportunities, and more… (Download the PDF)

Education and training: learning without borders – Investing in education and training is the best investment for the future of Europe’s Neighbourhood partners, enhancing skills, personal development and job prospects. This updated edition of the info pack on education & training highlights the extent of EU support and how it translates policy into life-changing experience for young people around the EaP. (Download the PDF)

(EU Neighbourhood Info)

CSF logoCall for EU Eastern Partnership Civil Society Fellowships 2016 – Public Policy Stream   

The EU Eastern Partnership Civil Society Fellowships 2016 (Public Policy Stream) aim at identifying and promoting talented public policy professionals who can advance the quality of public debate on crucial policy issues within the Eastern Partnership (EaP). The Fellowships are available to citizens of the six EaP countries.

The purpose of the Fellowships is to encourage leading young researchers from the EaP region to apply their skills towards better policy making. The policy briefs (5-7 pages) will be written in English and elaborated under the supervision of peers from the EU, which will be assigned to the Fellows based on the topic of their proposed research. The peers will offer guidance in relation to policy writing, understanding of the EU and its policies, as well as general advocacy strategy.

It is not necessary to cover all six EaP countries in the briefs, but advantage will be given to multi-country papers . The policy briefs need to be completed (in a publishable form) by 05 November 2016. The researchers will be subcontracted and offered an honorarium of EUR 2.500 per policy brief. This amount should include any expenses related to the production of this policy brief (including data collection, publicity, communication, possible translations and proofreading).

The deadline for the applications is 13 September 2016.

Full text of the Call

armenia EU 111‘For the EU, Armenia is not just a neighbour but part of the European family’ – EU Ambassador in Armenia

06-09-2016

switalski-august-2016“Armenia is part of the European family in a wider sense. Armenia shares the values that we consider to be European values,” the Head of the European Union Delegation to Armenia, Ambassador Piotr Świtalski, said in an interview in which he explains why Armenia is so important to the EU, and highlights the significant impact of cooperation on the ground. “The whole region of the South Caucasus is a crossroad, is a gate, it is a meeting place of different cultures, different interests, but also a place important for trade and for communication. Therefore the European Union is interested in having a strong relationship with a country like Armenia,” he added.

Reflecting on the EU’s assistance in Armenia, Ambassador Świtalski highlighted that the European Union remains the biggest international donor and investor in the country. “Our contribution to the development of this country is very versatile, visible everywhere in the country,” he underscored, adding that the EU’s assistance is directed at improvement of the north-south transport corridor going through the whole of Armenia from the southern border to the northern border.

According to the EU Ambassador in Armenia, the Union has also provided more than EUR 10 million in the upgrading of the metro system in Yerevan, and helped Armenia organise a modern waste collection and water purification systems. It is also helping  to close the development gap between Yerevan and other regions of the country, in particular in the field of agriculture, which have an important economic and social aspect. The EU also assists with border management, e-governance, supports improvement of the justice system, invests in the development of the education system and facilitates students’ awareness and engagement in the opportunities offered by the EU’s Erasmus programme.

The interview has been produced by the EU Neighbours East project. (EU Neighbourhood Info)

Read more

Full version of the interview on the EU Neighbourhood Info Centre website

Armenian version of the interview published in mediamax.am

EU Delegation to Armenia – website

Posted in English