Monthly Archives: February 2020

Issue 300

CSF Armenian National Platform Assembly held in Yerevan On February 19, 2020 at BW Congress Hotel the EaP CSF Armenian National Platform Delegates’ Assembly was held with 77 attendees. Out of the 46 delegates to the current CSF Assembly 42 … Continue reading

Posted in English | Tagged , , , , | Leave a comment

Թողարկում 300

Տեղի է ունեցել ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համաժողով 2020թ․ փետրվարի 19-ին Երեւանի Կոնգրես հյուրանոցում տեղի ունեցավ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համաժողով։ Համաժողովի մասնակիցների ընդհանուր թիվը՝ 77։ Ընթացիկ տարվա ՀԱՊ պատվիրակների ժողովի ընդհանուր թվից՝ 46, համաժողովին ներկա էին 42-ը, այսինքն, քվորումն … Continue reading

Posted in Հայերեն | Tagged , , , , | Leave a comment

Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի    ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ    1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  1.1 Արևելյան գործընկերության (այսուհետ՝ ԱլԳ) Քաղաքացիական հասարակության ֆորումը (այսուհետ՝ ԱլԳ ՔՀՖ կամ ՔՀՖ) շահույթ չհետապնդող, կուսակցական և կրոնական ազդեցություններից զերծ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ցանց է, որը … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, Հայերեն | Leave a comment

Issue 299

CSF Armenian National Platform General Assembly held in Yerevan On January 29, 2020 at Holiday Inn Express Hotel in Yerevan CSF Armenian National Platform General Assembly was held, which was attended by 59 representatives of the ANP member CSOs. Out … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Թողարկում 299

Տեղի ունեցավ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համաժողով 2020թ․ հունվարի 29-ին Երեւանի Հոլիդեյ Ինն էքսպրես հյուրանոցում տեղի ունեցավ ՀԱՊ համաժողով, որին մասնակցում էին ՀԱՊ անդամ ՀԿ-ների 59 ներկայացուցիչներ։ Ընթացիկ տարվա ՀԱՊ պատվիրակների ժողովի ընդհանուր թվից՝ 46, համաժողովին ներկա էին 32-ը, այսինքն, … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment