Monthly Archives: March 2016

Issue 239

STATEMENT OF THE EU EaP CSF ARMENIAN NATIONAL PLATFORM On the Primary Joint Demands Related to the RA Electoral Code March 24, 2016 EU EaP Civil Society Forum Armenian National Platform, which unites more than 200 Armenian civil society organizations, … Continue reading

Posted in English | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Թողարկում 239

ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՏՖՈՐՄԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԸՆՏՐԱԿԱՆ OՐԵՆՍԳՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  24 մարտի, 2016 ԵՄ Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը, որը միավորում է հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության 200-ից ավելի կազմակերպություններ, իր համերաշխությունն է հայտնում Հայաստանի Հանրապետության Ընտրական … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment

Issue 238

S T A T E M E N T on the Drafting of the New Electoral Code of the Republic of Armenia  (prepared based on the recommendations of the participants of February 29 public discussion organized by “Partnership for Open … Continue reading

Posted in English | Tagged , , , | Leave a comment

Թողարկում 238

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀՀ նոր Ընտրական օրենսգրքի մշակման աշխատանքների վերաբերյալ (կազմված է«Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնության կողմից ս.թ. փետրվարի 29-ին կազմակերպված հանրային քննարկման մասնակիցների առաջարկների հիման վրա) 02 մարտ, 2016թ. … Continue reading

Posted in Հայերեն | Tagged , , , , | Leave a comment