Tag Archives: ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություններ

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2016 Կարող եք ծանոթանալ այս հղումով. https://drive.google.com/file/d/0B7q6a4jTnSSPN2Q3S3lwbjl6MlE/view   ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2015 Կարող եք ծանոթանալ այս հղումով. https://drive.google.com/file/d/0B7q6a4jTnSSPZHdfci1yU2NEUU0/view Advertisements

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր | Tagged